Kedai Maya - Wajib Klik

Thursday, September 26, 2013

Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 SPM 2014 - Contoh rumusan gred A+ oleh pelajar 4 ZirconRUMUSAN

     Semasa menjalankan kerja kursus,saya telah mengamalkan beberapa prinsip dan konsep perakaunan semasa menjalankan kerja kursus ini. Prinsip yang diamalkan adalah seperti berikut.
     Prinsip catatan bergu merupakan setiap urus niaga yang berasingan, yang mana satu akaun didebitkan dan satu akaun lagi dikreditkan dengan amaun yang sama. Selain itu, setiap urus niaga dicatat sekurang-kurangnya dua kali dalam dua akaun yang berlainan, dengan amaun yang sama. Catatan bergu membolehkan perniagaan saya menyemak ketepatan proses merekodkan urus niaga dalam buku perakaunan, serta sentiasa mengekalkan persamaan perakaunan.

      Perniagaan saya juga mengamalkan konsep entiti berasingan yang mengandaikan bahawa perniagaan adalah entiti atau badan yang berasingan daripada perniagaan saya. Sebarang urus niaga antara perniagaan saya dianggap sebagai urusan antara dua pihak yang berasingan. Hanya urus niaga yang berkaitan dengan perniagaan direkodkan dalam buku perakaunan perniagaan. Selaian itu, modal yang telah saya laburkan dalam perniagaan dianggap sebagai pinjaman saya kepada perniagaan. Oleh itu, dianggap sebagai pemiutang kepada kepada perniagaan. Konsep ini bertujuan untuk membolehkan akauntan mengelaskan, merekodkan, dan meringkaskan urus niaga tersebut dalam penyata kewangan.

       Selain itu, urus niaga saya juga mesti direkodkan dalam bentuk wang(Ringgit Malaysia). Wang berfungsi sebagai alat perantaraan pertukaran dalam setiap urus niaga. Catatan perakaunan dalam nilai wang yang membolehkan urus niaga yang berlainan ditambah atau ditolak mengikut nilainya. Walaubagaimanapun, hanya faktor-faktor yang dapat diukur dengan wang sahaja yang dapat direkodkan. Aspek yang tidak dapat diukur secara objektif seperti pengalaman pekerja, keberkesanan pengurusan, dan kejujuran pekerja tidak dapat direkodkan.

        Saya juga menggunakan kaedah kos sejarah. Kos sejarah merujuk kepada kos sebenar yang dibayar atau ditanggung semasa sesuatu urus niaga saya itu berlaku. Setiap aset yang dibeli dan perbelanjaan yang ditanggung hendaklah direkodkan mengikut harga atau kos tersebut. Nilai kos sejarah ini tidak akan berubah pada masa hadapan walaupun nilai pasarannya berubah. Oleh itu, nilai aset berkenaan sentiasa dapat diketahui dan pelarasan susut nilai dapat dilakukan.

                 Disamping itu, saya juga menggunakan komputer semasa merekod butir perkaunan ini. Data perakauan dapat dikemaskini dengan cepat dan automatik. Laporan juga dapat disediakan dengan lengkap dan cepat. Kompater juaga dapat memproses data secara automatik setelah dimasukkan. Kesilapan juga dapat diminimumkan


.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...